1.Doelstelling
Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming.
Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne en Wit-Rusland. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.
“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7
“Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27

2.Werkwijze
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • Structurele hulp te geven door middel van een financieel adoptieplan (zie punt 3).
 • Het organiseren van regelmatige hulptransporten en bemoedigingreizen naar Oost-Europa, hoofdzakelijk naar Oekraïne en Wit-Rusland. De verslagen van deze reizen zijn te vinden op de website.
 • Samen te werken met stichtingen in Oekraïne en Wit-Rusland.
 • Het inzamelen en opslaan van goederen, voornamelijk kleding, speelgoed en dekens.
 • Promotieactiviteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen. Ook wordt bekendheid gegeven aan de stichting door het verspreiden van reisverslagen en folders met informatie over de stichting.
 • Daarnaast wordt regelmatig geadverteerd.
 • Fondswerving vindt daarnaast plaats o.a. door het collecteren op bovengenoemde bijeenkomsten.

3. Uitvoering adoptieplan
Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan voornamelijk Joodse mensen in Oekraïne en Wit-Rusland. Het unieke is dat dit bedrag ook voor 100% bij de gesponsorde personen terecht komt.
De hulp kan bestaan uit medicijnen, voedsel, kleding, schoolspullen, verwarming, etc.
Er zijn 2 mogelijkheden om iemand financieel te adopteren:
1. Voor € 30,- per maand een persoon of gezin adopteren.
2. Voor € 15,- per maand, samen met een andere sponsor, een persoon of gezin adopteren.
De sponsor krijgt een foto en informatie over het gesponsorde gezin of de gesponsorde persoon. Als er nieuwe informatie is over het gesponsorde gezin, wordt dat doorgegeven. Daarnaast kunnen de sponsors ook het “nieuws” volgen, doordat er van iedere reis een reisverslag wordt gemaakt. Deze verslagen worden per mail toegestuurd en staan ook allemaal op de website van de stichting. Wanneer sponsors willen kunnen ze pakketten met ons meegeven voor hun gezin.

4. Samenwerking
Voor de hulp aan Joodse mensen en de uitvoering van het adoptieplan werken we samen met verschillende organisaties in Oekraïne en Wit-Rusland: de messiaans/christelijke organisatie Zhyttia in Transkarpatië, de Joodse organisatie Chesed werkzaam in verschillende provincies in Oekraïne, de messiaanse gemeenten in Lvov en Minsk en een baptistengemeente in Mogilov in Wit-Rusland.

4a. Samenwerking met Chesed en Joodse gemeenschappen
Chesed is een Joodse liefdadigheidsinstelling, die is opgericht met steun van de Amerikaanse stichting Jewish Joint Distribution Comittee, kortweg Joint genoemd. Doel van de verschillende Cheseds in verschillende provincies is het leven van de Joodse mensen vergemakkelijken en hulp bieden waar nodig. Zo is er een medisch uitleenprogramma, een thuiszorgprogramma, een tafeltje-dekje-service, diverse clubs etc. Daarnaast werkt Chesed aan een herleving van de Joodse tradities.
Chesed ontvangt geld van de claims voor de overlevenden van de Holocaust. Echter, dit aantal wordt ieder jaar kleiner, wat inhoudt dat het budget van Chesed jaarlijks afneemt. En dat terwijl het aantal Joodse mensen wat hulp nodig heeft vanwege ziekte, armoede, invaliditeit of door de algehele crises alleen maar toeneemt.
Stichting Roechama sponsort de Joodse mensen, die buiten de criteria vallen van Holocaust-overlevende, omdat zij ná de oorlog geboren zijn, maar wel heel dringend hulp nodig hebben.
Stichting Roechama werkt in vier verschillende provincies samen met Chesed, namelijk in Transkarpatië, de provincie Chmelnitski, Rivne en Vinnitsa. In Rivne en Tsjernovtsy wordt nauw samengewerkt met de leden van de “Joodse gemeenschap”, die zich vooral richten op hulp aan oudere Joodse mensen.

4b. Samenwerking met Zhyttia
Zhyttia is een christelijke liefdadigheidsinstelling, die onder Joodse mensen werkt. Ze helpt hen niet alleen waar nodig, maar brengt ook het Woord van God. De stichting is opgericht door Rita , een gelovige vrouw met grote liefde voor het Joodse volk. Na haar verhuizing naar Israël wordt het werk gedaan door haar zus Nadya, haar broer Vanya en haar nicht Nadya.
Er wordt veel tijd en energie in het aangaan van relatie met Joodse mensen en gezinnen. Waar mensen hulp nodig hebben, wordt deze geboden. Door dit alles zijn er volop openingen gekomen om te spreken over het plan van verlossing van God met Zijn volk.
Elke woensdagmiddag en vrijdag (sabbat) middag is er een bijeenkomst in het kantoor van Zhyttia. Er wordt dan verteld uit het Oude en Nieuwe Testament, aan Joodse mensen die het Woord van God vaak helemaal niet kennen, na zoveel jaar atheïsme. Er worden op zulke bijeenkomsten ook Hebreeuwse liederen gezongen en er wordt gebeden. Daarna is er altijd een gezellig samenzijn.
Zhyttia werkt met drie vrijwilligers die fulltime werken voor Zhyttia. De huur van de kantoor/samenkomstruimte en ook alle andere kosten die gemaakt worden in het belang van de Joodse gezinnen, worden door Roechama betaald uit de algemene giften en projecten.

4c. Samenwerking met Messiaanse/christelijke gemeenten
In Lviv, Oekraïne, en in Minsk wordt samengewerkt met de voorgangers van de messiaanse gemeente in die steden. In Mogilov, Wit-Rusland, wordt hulp verstrekt via de voorganger van een christelijke gemeente.

Joodse mensen die op één of andere manier financiële hulp nodig hebben, kunnen door alle samenwerkingsverbanden voorgedragen worden voor een adoptie.

Voor alle mensen of gezinnen die gesponsord worden via de verschillende samenwerkingsverbanden geldt, dat zij door mensen van Roechama thuis bezocht worden tijdens één van de vele reizen. Op deze wijze wordt steeds goed inzicht verkregen over de noodzaak van hulp en de wijze waarop de hulp gegeven en verkregen wordt.

5. Besteding van vermogen
De ontvangen sponsorgelden en giften worden als volgt besteed:

 • De geadopteerde personen krijgen maandelijks 100% van het gegeven bedrag als sponsoring via onze contactpersonen, bestemd voor medicijnen, voedsel, operaties ed.
 • Voor gekozen langlopende projecten, zoals medische zorg, voedselpakketten, gaarkeuken, ‘warmhuis’ (het regelmatig samenkomen van groepen ouderen bij iemand in huis) wordt het geld overgemaakt naar de desbetreffende humanitaire organisatie waar het project onderdeel van is of het geld wordt persoonlijk overhandigd.
 • Samenkomstruimte en kantoor van Stichting Zhyttia en de vrijwilligers worden ondersteund, zodat zij de doelen kunnen verwezenlijken van humanitaire, financiële en morele ondersteuning van de mensen die wij via deze Stichting sponsoren.
 • Incidentele projecten zoals een operatie, het aanleggen van een onmisbare waterleiding worden gefinancierd. Dit vaak op verzoek van onze contactpersonen. Sommige projecten worden ‘bedacht’ als oplossing voor problemen die de stichting tegen komt op bezoek bij mensen, zoals het bouwen van een muur rondom een (letterlijk) open keuken.
 • Jaarlijks worden kalenders uitgegeven voor alle gesponsorde mensen met bemoedigende Bijbelteksten in het Russisch.
 • Kosten worden gemaakt voor verzamelen en transport van alle spullen enz.
 • Administratieve kosten, zoals kosten voor postzegels, enveloppen etc.
 • Advertentiekosten in magazines en kranten.
 • Onderhoudskosten van de volkswagenbus.
 • Aanschaf van promotiemateriaal, zoals folders, dvd’s.

6. Beloningsbeleid
De stichting streeft ernaar het geld zoveel als mogelijk te besteden aan de mensen in Oekraïne. Binnen de stichting werkt iedereen als vrijwilliger.

7. Beheer van vermogen
Het gedoneerde geld wordt voor het overgrote deel direct besteed. Geld dat niet direct besteed wordt, is vrij opneembaar, omdat dit geld juist voor incidentele en dus vaak urgente doelen bedoeld is en gebruikt wordt. Dat is gebleken van grote waarde te zijn in de achterliggend tijd toen er opeens een coronacrises was en zeker toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Toen bleken de reserves van grote nut.

Visie:
In februari 2022 is er door de inval van Rusland in Oekraïne een oorlog uitgebroken. Hierdoor is het werk van stichting Roechama harder nodig dan ooit. Dit betekent dat we onze inspanningen om hulp te geven moeten vergroten. Daarvoor is een noodhulpfonds opgericht. Doordat er door de oorlog een grote materiële schade is in het land en er velen hun werk kwijtraken of moeten dienen als vrijwilliger, is de behoefte naar financiële ondersteuning groter geworden. Omdat de prijzen van voedselproducten, openbaar vervoer en brandstof enorm gestegen zijn, doen ook meer mensen een beroep op de Stichting. Met het oog hierop blijven we de komende tijd meer financiën verzamelen. We zullen ons de komende periode vooral richten op:

Projecten:
De Stichting introduceert, via de website, meerdere projecten en laat zien hoe de inkomsten en bestedingen zijn. Zoals:

 • Verzamelen en brengen van medische goederen voor ziekenhuizen en soldaten, bijvoorbeeld ‘First AID kits’.
 • Het verstrekken van financiën zodat het uitdelen van voedselpakketten aan vluchtelingen in Oekraïne en bewoners van zwaar gehavende steden en dorpen in het oosten van Oekraïne mogelijk wordt gemaakt.
 • Extra financiële hulp aan de gezinnen die gesponseerd worden.
 • Het betalen van de huur van een aantal flats in met name Lviv, waar vluchtelingen ondergebracht zijn.
 • Opvang en thuisbrengen van vluchtelingen.

Vluchtelingen zijn door ons opgehaald vanuit Polen of Hongarije en ondergebracht in gastgezinnen in Nederland die zich hiervoor opgegeven hebben. We ondersteunen zoveel mogelijk de gastgezinnen in het opvangen van de vluchtelingen, door praktische hulp en adviezen. We onderhouden de contacten met de vluchtelingen en hun thuisfront. De plaatsingen in de gastgezinnen en de ondersteuning is natuurlijk van tijdelijk aard. Zodra het veilig is weer terug te keren naar de plaats waar de vluchtelingen vandaan komen, staan wij hen ten dienst met advies en transport. Voor deze projecten, het halen en terugbrengen van vluchtelingen zijn een Midibus en een personenbus aangeschaft. De (negen) personenbus doet dienst in Polen bij het verzamelen van vluchtelingen of het transitvervoer naar andere delen van Polen en naar Duitsland.

Emigratie:
De afgelopen jaren is de behoefte en noodzaak bij joodse mensen om te emigreren naar Israël groter geworden. Hiervoor hebben we een project opgestart waarin we Joodse mensen ondersteunen die in het proces obstakels ervaren in het verkrijgen van de benodigde papieren of anderszins. Dat zullen we blijven doen, omdat de verwachting is dat meer Joodse mensen zullen emigreren, zeker als ook de mannen tussen de 18 en 60 jaar het land weer uit zullen mogen, wanneer de Oekraïense overheid daarvoor toestemming geeft.

Bestuur:
Om al deze taken uit te voeren bestaat het bestuur uit zeven personen, zodat de verschillende taken nog beter evenredig verdeeld kunnen worden. En ook zijn er vele vrijwilligers actief bij het verzamelen, het sorteren, het inpakken van spullen, het kaarten schrijven, in hulp bij de administratie en het bijhouden van de website.