Word sponsor!

Lees hier hoe u sponsor kunt worden van een Joods gezin in Oekraïne of Wit-Rusland.

Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne. 

Lees meer

Kom naar huis

1,50 euro
In deze spannende tijd is het belangrijk dat Joodse mensen en christenen, in Oekraïne maar ook in West-Europa, weten wat de Bijbel zegt. De God van Abraham, Izak en Jakob heeft een bedoeling met alles wat er in de wereld gebeurt. In dit boekje wordt aan de hand van Bijbelteksten het plan van God uitgelegd. Bestel een of meerdere boekjes door een mailtje te sturen naar info@roechama.nl   Vermeld hierbij het aantal en uw adres.  

Beleidsplan

1.Doelstelling
Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming.
Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.
"Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning." Jes. 52:7
"Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen." Rom. 15:27

2.Werkwijze
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
Structurele hulp te geven door middel van een financieel adoptieplan (zie punt 3).
Het organiseren van regelmatige hulptransporten en bemoedigingreizen naar Oost-Europa, hoofdzakelijk naar Oekraïne. De verslagen van deze reizen zijn te vinden op de website.
Samen te werken met stichtingen in Oekraïne en Hongarije (zie punt 4)
Het inzamelen en opslaan van goederen, voornamelijk kleding, speelgoed en dekens.
Promotieactiviteiten, zoals het organiseren van bijeenkomsten om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen. Ook door het verspreiden van reisverslagen en folders met informatie over de stichting wordt bekendheid gegeven aan het werk van de stichting. Daarnaast wordt incidenteel geadverteerd.
Fondswerving o.a. door het collecteren op bovengenoemde bijeenkomsten.

3. Uitvoering adoptieplan
Stichting Roechama heeft een financieel adoptieplan opgezet om structurele hulp te kunnen bieden aan Joodse mensen in Oekraïne. Het unieke is dat dit bedrag ook voor 100% bij de gesponsorde persoonen terecht komt.
De hulp kan bestaan uit medicijnen, voedsel, kleding, schoolspullen, verwarming, etc. Regel is dat het geld niet contant aan mensen gegeven wordt.
Er zijn 2 mogelijkheden om iemand financieel te adopteren:
- Voor € 25,- per maand kunt u een persoon of gezin adopteren.
- Voor € 12,50 per maand kunt u, samen met een andere sponsor, een persoon of gezin adopteren.
De sponsor krijgt een foto en informatie over het gesponsorde gezin of de gesponsorde persoon. Als er nieuwe informatie is, wordt dat toegestuurd. Daarnaast kunnen de sponsors ook het "nieuws" volgen, doordat er van iedere reis een reisverslag wordt gemaakt. Deze verslagen worden per mail toegestuurd en staan ook allemaal op de website van de stichting.

4. Samenwerking
Voor de hulp aan Joodse mensen en de uitvoering van het adoptieplan werken we samen met twee organisaties in Oekraïne: de Joodse organisatie Chesed en de christelijke organisatie Zhyttia. Daarnaast bezoeken we ook geregeld pastor Charles in Hongarije.

4a. Samenwerking met Chesed
Chesed is een Joodse liefdadigheidsinstelling, die is opgericht met steun van de Amerikaanse stichting JDC, kortweg Joint genoemd. Doel van Chesed is het leven van de Joodse mensen vergemakkelijken en hulp bieden waar nodig. Zo is er een medisch uitleenprogramma, een thuiszorgprogramma, een tafeltje-dekje-service, diverse clubs etc. Daarnaast werkt Chesed aan een herleving van de Joodse tradities. Zo worden bijvoorbeeld de Joodse feesten gevierd en de betekenis ervan uitgelegd.
Chesed ontvangt geld van de claims voor de overlevenden van de Holocaust. Echter, dit aantal wordt ieder jaar kleiner, wat inhoudt dat het budget van Chesed jaarlijks afneemt. En dat terwijl het aantal Joodse mensen wat hulp nodig heeft vanwege ziekte, armoede of invaliditeit alleen maar toeneemt.
Stichting Roechama sponsort Holocaust-overlevenden, voor wie het geld van Joint niet toereikend is. Daarnaast sponsort ze Joodse mensen, die buiten de criteria vallen, maar heel dringend hulp nodig hebben.
Stichting Roechama werkt in drie verschillende provincies samen met Chesed, namelijk in Uzgorod, Chmelnitski en Vinnitsa

4b. Samenwerking met Zhyttia
Zhyttia is een christelijke liefdadigheidsinstelling, die onder Joodse mensen werkt. Ze helpt hen niet alleen waar nodig, maar brengt ook het Woord van God. De stichting is opgericht door Rita, een gelovige vrouw met grote liefde voor het Joodse volk.
Vanuit een relatie is er opening gekomen om te spreken over het plan van God met Zijn volk.
Elke woensdagmiddag en vrijdag (sabbat) middag is er een bijeenkomst in het kantoor van Zhyttia. Er wordt dan verteld uit het Oude en Nieuwe Testament, aan Joodse mensen die het Woord van God vaak helemaal niet kennen, na zoveel jaar atheïsme. Er worden op zulke bijeenkomsten ook Hebreeuwse liederen gezongen en er wordt gebeden. Daarna is er altijd een gezellig samenzijn.
Zhyttia werkt met vijf vrijwilligers, vier werken fulltime voor Zhyttia, één werkt vier dagen voor Zhyttia. Omdat deze personen hun baan opgezegd hebben en dus geen inkomen hebben, ondersteunt stichting Roechama ook hen gedeeltelijk. Daarnaast wordt de huur van de kantoor/samenkomstruimte ook door Roechama betaald.

4c. Samenwerking met pastor Charles
Op weg naar Oekraïne overnachten we altijd bij pastor Charles in Hongarije. Deze pastor heeft zijn baan bij een bank opgezegd, toen de Heere hem riep om onder zigeuners te gaan werken. Hij heeft een heel speciale roeping: Hij vraagt nooit om geld of goederen. Het is wonderlijk te horen hoe God steeds in alle dingen voorziet! Inmiddels is er een gemeente ontstaan en staat er een kerkgebouw. Met zijn hele gezin, vrouw en (schoon) kinderen, doet hij dit mooie werk voor de Heere. Als stichting Roechama brengen we - op weg naar Oekraïne - altijd hulpgoederen en ook financieel steunen we zijn bediening.

5. Besteding van vermogen
Het gedoneerde geld wordt besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
Kosten van het adoptieplan. Het geld wat binnenkomt voor het adoptieplan, gaat voor 100% naar de financieel geadopteerde mensen.
Kosten van steun aan stichting Zhyttia. Van dit geld wordt de huur van de kantoor/samenkomstruimte betaald en worden de vrijwilligers ondersteund. Voor deze uitgaven hebben we gedeeltelijk vaste sponsors.
Kosten kalenders. Jaarlijks laten we voor alle gesponsorde mensen een mooie kalender met Bijbelteksten maken(in het Russisch). De kosten per kalender zijn ongeveer 5 euro.
Administratieve kosten, zoals kosten voor postzegels, enveloppen etc.
Advertentiekosten
De onderhoudskosten van het volkswagenbusje.
Aanschaf van promotiemateriaal, zoals folders, dvd's
Incidentele uitgaven zijn o.a.:
Kosten op medisch gebied, zoals een onverwachte operatie, dure medicijnen. We krijgen dan uit Oekraïne het verzoek om bij te springen.
Aanschaf van apparaten e.d. die dringend nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een wasmachine, een geiser die vervangen moet worden etc.

6. Beloningsbeleid
De stichting streeft ernaar het geld zoveel als mogelijk te besteden aan de mensen in Oekraïne. Binnen de stichting werkt iedereen als vrijwilliger. Ook wordt aan de mensen die meegaan naar Oekraïne altijd gevraagd hun eigen kosten te betalen, van diesel tot hotel etc. Dit geldt ook voor de bestuursleden. Alleen als iemand dit niet kan betalen, wordt op deze regel een uitzondering gemaakt. Door deze regels komt een maximaal bedrag daadwerkelijk ten goede aan de mensen in Oekraïne.

7. Beheer van vermogen
Het gedoneerde geld wordt voor het overgrote deel direct besteed. Geld wat langer dan een paar maanden niet gebruikt wordt, wordt op een spaarrekening gezet. Het geld op deze spaarrekening is vrij opneembaar, omdat dit geld juist voor incidentele en dus vaak urgente doelen gebruikt wordt.

Wilt u bijdragen?

Als u éénmalig bij wilt dragen aan de projecten van Stichting Roechama, kunt u uw gift overmaken naar Stichting Roechama, IBAN: NL54 RABO 0362 4394 86. Vermeld daarbij waar uw gift voor bestemd is, of vermeld: gift algemeen.

Contactgegevens

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland

tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl